Brukervilkår

Vennligst les («Brukervilkår») for HAYK («Tjenesten») før du oppretter en Bruker i HAYK. HAYK drives
av HAYK AS (org. nr. 919 359 412) med registrert adresse Herslebs Gate 30A, 0561 OSLO.

Tjenesten innebærer en rett til å få leie bil slik det fremkommer i det følgende. Din tilgang til og bruk
av Tjenesten betinger at du aksepterer Brukervilkårene. *

Hvis du har spørsmål vedrørende Brukervilkår eller regler for felles bilhold, ber vi deg kontakte oss på
tlf. 92234423 eller epost kunde@HAYK.no

HAYK er en tjeneste under utvikling. Som Bruker i denne utviklingsperioden kan du derfor oppleve
noen utfordringer og begrensninger i Tjenesten, samt at Tjenesten vil kunne endres noe i løpet av
utviklingsperioden som følge av at HAYK kontinuerlig vil fokusere på å forbedre Tjenesten til Brukernes
beste. Slike endringer kan være pris, produkt, derunder også forsikringsvilkår, eller liknende.

Del 1 Etablering av Bruker

For å etablere en Bruker i HAYK må du ha fylt 20 år, akseptere Brukervilkårene og ha et gyldig norsk
førerkort (klasse B). Når du etablerer en Bruker hos oss forplikter du deg samtidig til å gi oss korrekt og
nøyaktig informasjon om deg selv, samt passe på at informasjonen blir oppdatert. Om du på noen som
helst måte unnlater å gjøre dette vil det være et alvorlig brudd på Tjenesten sine Brukervilkår. HAYK er
fri til å godkjenne og eller avvise søknader om å etablere en Bruker, uten videre begrunnelse.

Brukernavn og passord tilknyttet din Bruker er strengt personlig. Du er ansvarlig for å passe på at ditt
passord ikke blir tilgjengelig for andre, og kan bli holdt ansvarlig for all aktivitet knyttet til din
brukerkonto. Mistenker du at andre har tilgang til ditt passord eller Bruker, så plikter du å varsle HAYK
med en gang.

Etablering av Bruker gir deg rett til å benytte deg av HAYK sine tjenester, dvs. reservasjon og bruk
tilgjengelig gjennom HAYK sin nettside. Etablering av en Bruker gir deg tilgang til din profil med
mulighet for reservasjon av leiebil på www.HAYK.no.

Når du etablerer en Bruker i Tjenesten, så samtykker du til at HAYK kan kommunisere til deg på
tekstmeldinger og epost.

Del 2 Priser og betalingsbetingelser

Inkludert i leiepriser er bruk av en elektrisk bil, som angitt på HAYK sin hjemmeside, eller app, i den
reserverte tidsperioden. Det er ubregrenset kjørelengde i leieperioden uten kostnad per kilometer.

Ved reservasjon kan Brukeren få spørsmål om antatt kjørelengde. Brukerens svar er ikke bindene, men
vil hjelpe HAYK i planlegging av bilens kapasitet. Vi oppfordrer alle kunder til å benytte seg av ladermuligheter under leieperioden, og kjøre mest mulig «økonomisk», for at utnyttelsesgraden av
bilen kan bli maksimert gjennom dagen. Bilen vil fullades i løpet av en natt i garasjen.

Leietaker er ansvarlig for bilen og utgifter som følger av bruken av denne under leietiden frem til
tilbakelevering, herunder parkeringsbøter, fartsbøter, parkeringsgebyr og bompasseringer.

Bompasseringer er foreløpig gratis for elbiler.

Parkering under leieperioden i henhold til lokale regler. Ofte gratis for elbil.

Hvis bilen er har blitt ekstraordinært skitten ute eller inne, må Bruker vaske bilen før den returneres.

Hvis du skulle være uheldig å få skade på bilen er Brukeren pliktig til å informere HAYK. Se forøvrig
punkt 8 i Brukervilkår, Forsikringsvilkår.

 • Kunden kan ikke leie bil uten forhåndsbestilling.
 • Reservasjonen kan bare starte på hele timer, i denne fasen.
 • Det leies bare ut i hele timer.
 • Forsikring er inkludert i prisen
 • Merverdiavgift er inkludert i prisen
 • Det er fri kilometer
 • Abonnementetsperioden varer 30 dager og løper fra valgt tidspunkt i bestillingen
 • Kansellering av en reservert bil kan skje senest 3 timer før leieperioden starter.
 • Reservasjon av bil kan skje senest 30 minutter før leieperioden starter.

Del 3 Bruk av bilen

Utleiebilen kan kun disponeres av leietaker og inntil 3 ekstra brukere som er registrert på samme
abonnement, har fylt 20 år. Kunden plikter å sørge for alminnelig vedlikehold i leieperioden, og plikter
å påse at bilen til enhver tid er i forsvarlig kjørbar stand. Alminnelig vedlikehold innebærer å ta hensyn
til varsellamper og å påse at dekk har tilstrekkelig lufttrykk. Dersom Bruker er i tvil om vedlikehold, kan
spørsmål stilles til kunde@HAYK.no eller tlf. 92234423.

Kunden plikter å behandle bilen forsvarlig, og ikke påføre skader. Kunden plikter ikke å forlate bilen
ulåst, eller på en slik måte at den kan benyttes av andre. Bilen skal leveres tilbake i samme stand som
ved avhenting. Røyking og dyr er ikke tillatt i bilen.
Kunden må ikke benytte bilen til:

• Kjøring utenfor offentlig vei eller område stengt for alminnelig ferdsel
• Kommersielle formål, eksempelvis befordring av passasjer eller varer mot vederlag
• Fremleie
• Konkurranse, fartsprøver eller annen form for testkjøring
• Kjøreopplæring eller øvelseskjøring
• Sleping av annet kjøretøy

Kunden må ikke benytte bilen i ulovlig øyemed eller på ulovlig måte, herunder, men ikke begrenset til:

 • Kjøring under påvirkning av alkohol, narkotika eller medikamenter
 • Frakt av flere passasjerer eller tyngre last enn bilen er registrert for
 • På annen måte å benytte bilen i strid med vegtrafikklov, trafikkregler eller straffelovgivning
 • Bilene er kun tillatt benyttet i Norden

Regler for felles bilhold i borettslag og boligsameier

«Vi har laget noen enkle regler for bilhold. Vi har disse reglene for at vi alle skal kunne benytte oss av
et bilhold som kan spare oss for penger og hjelpe miljøet.»

Generell Hovedregel: Vi skal alltid ha naboene i oppgangen i tankene når setter fra oss bilen. Dette
gjelder sikkerhet, kjørbarhet, ærlighet, økonomisk ryddighet, renslighet, trivsel og komfort.

Hold tiden

Du som sjåfør er nødt til å levere bilen til avtalt tid.
«Dersom du kommer 15 minutter eller senere for sent til drop-off, vil du få en SMS og en merknad. Har
du fått 3 merknader vil du bli utestengt fra tjenesten i 2 måneder»

Renhold

Bildeling er ikke hyggelig hvis ditt første møte er et baksete som er ekstra glatt av fete Sørlandschips,
eller om du kan lukte McDonalds frokosten til brukeren før deg.
For å gjøre dette så enkelt som mulig så er det ikke lov å spise i bilen på turer som går over mindre enn
et døgn. Hvis du allikevel spiser i bilen, er det pålagt at du tar en runde med støvsugeren og klut helt til
det er rent. Ta bilde og send inn til HAYKBOT, og HAYKBOT vil godkjenne når bilen er ren nok.
Bilen må i tillegg være ren på utsiden for å kunne se om du har fått noen skader på bilen.

Plugg i ladekabel

Det å komme til en utladet bil er ikke en opplevelse vi i HAYK vil at våre kunder skal ha. Derfor skal du
alltid plugge i ladekontakten når du parkerer etter endt leie. Se til at ladekabelen plugges riktig og at
ladingen igangsettes, det kan du vite ved at knappen på ladestasjonen begynner å blinke i med lilla
farge.

Del 4 Kundens ansvar for skader i leieperioden

I avtalt leieperiode og frem til bilen er levert til parkeringsplassen på korrekt måte, bærer
Kunden det fulle ansvaret for bilen og bruken av denne. HAYK vil jevnlig kontrollere bilene for
skader og registrere disse.

Kunden vil således være ansvarlig for alle skader som er inntrådt i leieperioden. Maksimal
egenandel ved skade eller tyveri fremgår i 8. FORSIKRINGSVILKÅR og dekkes av Kunden.
Dersom Kunden har utvist forsett eller grov uaktsomhet, og ikke omstendighetene tilsier at
det er grunnlag for lemping av ansvaret, er Kunden ansvarlig for skaden i sin helhet. Det
samme gjelder for skader som ikke omfattes av forsikringsdekningen.

Kunden plikter å undersøke bilen for synlige skader eller mangler før bilen kjøres ut fra
parkeringsplassen. Dersom du unnlater å varsle om synlige skader eller mangler til HAYK, og
likevel tar bilen i bruk, vil du tape din rett til å gjøre eventuelle mangler gjeldende og HAYK
kan holde deg ansvarlig for disse skadene. For eventuelle mangler som viser seg under bruk i
leieperioden, og som Kunden ikke kunne oppdage før bilen startet, vil Kunden tape sin rett til
å gjøre mangel gjeldende dersom han/hun ikke innen leieperioden gir HAYK melding som
angir hva slags mislighold det gjelder.

Kunden er ansvarlig for å betale offentlige og private bøter, fartsbøter, parkeringsgebyr og
tilsvarende gebyrer fra leieperiodens start til slutt. Der HAYK hefter solidarisk med bilfører i
leieperioden, og Kunden ikke betaler slike utgifter selv, legger HAYK på et
administrasjonsgebyr på kr 200,- ved senere innkreving hos Kunden.

Kunden er ansvarlig for ethvert tyveri og enhver skade på utleiebilen som oppstår i løpet av
utleieperioden. For skader som dekkes av utleieforsikring er ditt ansvar likevel begrenset som
nærmere beskrevet nedenfor i punkt 8. Kunden er også erstatningsansvarlig for ethvert tap
som HAYK pådras, for eksempel til rengjøring, reparasjoner og transport, grunnet innvendige
eller utvendige skader eller skadeverk som er påført bilen i leieperioden, begrenset oppad til
egenandel som fremgår i 8. FORSIKRINGSVILKÅR. Ansvar som ikke dekkes av forsikring må i sin
helhet dekkes av Kunden.

Kundens plikter ved skader

Ved tyveri, brann, skadeverk og skade på person eller dyr, skal forholdet også alltid meldes til
politiet først, eller ambulanse først, avhengig av type skade.

 • Kunden skal alltid utfylle fullstendig skademelding, som ligger i hanskerommet, og ikke
  etterlate bilen uten at nødvendige forholdsregler er tatt.
 • Når du har fyllt ut Skademelding så kan gå enten gå inn på sparebank1.no og trykke på «Forsikring», «Kjøretøy» og deretter «Få veiledning og meld skade» for å melde skaden, eller ringe direkte til Sparebank 1 på telefon: +47 91 50 23 00.

Dersom Kunden ikke overholder sine plikter i forbindelse med skade, er Kunden ansvarlig for
merkostnader som påløper i forbindelse med den inntrufne skade, og som kan tilbakeføres til
forsømmelsen.

Unnlatelse av å rapportere en kollisjon eller annen skade kan redusere eller medføre bortfall
av forsikringsdekning, og medføre ubetinget ansvar for deg.

Del 5 Forsikringsvilkår

Følgende vilkår gjelder for forsikringen:

 • HAYK tar utgangspunkt i Sparebank 1 Skadeforsikring sin toppdekning
 • Denne må i tillegg inneholde 60% nybil forsikring. Det vil si at vi får en ny bil hvis forsikringsskaden viser seg å være høyere enn 60% av bilens verdi
 • Underslagsforsikring
 • Forsikringen gjelder for Kunden som fører kjøretøyet i reservert leieperiode
 • Ansvarsforsikringen dekker ansvar for skade på person og ting kjøretøyet forårsaker
 • Forsikringen er gyldig i Norden
 • Egenandel ved skade er kr 5.000,-. Egenandel ved glasskade er kr 2.000,-. Bytte rep. gratis.

Forsikringen omfatter ikke:

 • Skade som oppstår ved kjøring på avsperret område (bane eller landvei) ved
  deltakelse i eller trening til hastighetsløp eller fartsprøver eller ved annen kjøring på
  slike steder selv om det ikke måles hastighet under kjøringen
 • Skade som Kunden har voldt forsettlig
 • Skade som Kunden har fremkalt ved grov uaktsomhet
 • Skade som oppstår når motorvognen blir kjørt mens Kunden er påvirket av berusede
  eller bedøvende middel
 • Tap av arbeidsfortjeneste
 • Skade som oppstår mens Kunden bryter Brukervilkårene

Del 6 Oppsigelse av brukerkonto eller avvikling av tjenester

HAYK kan på ethvert tidspunkt og uten forvarsel endre eller avvikle tjenesten som tilbys. HAYK
har rett til fritt å avslutte eller suspendere kontoen din umiddelbart, uten forvarsel eller
ansvar, uansett grunn, inkludert hvis du bryter vilkårene. Ved avslutning eller suspensjon av
brukerkontoen vil din rett til å bruke HAYK som gjøres tilgjengelig på www.HAYK.no. Dersom
du ønsker å avslutte din brukerkonto, ta kontakt med kundeservice på epost.

Del 7 Begrensning av ansvar

HAYK skal gjøre sitt for å til enhver tid tilby en god tjeneste.

Tjenestene og informasjonen som gjøres tilgjengelig på www.HAYK.no tilbys “som det er”
uten noen garantier. HAYK og dens samarbeidspartnere kan ikke under noen omstendighet
holdes ansvarlig for eventuelle tap Kunden lider i forbindelse med bruk av tjenesten,
eksempelvis skader på ting, tap av data, tapt fortjeneste eller noe annet tap, kostnad eller
skade med mindre dette skyldes forsett eller grov uaktsomhet fra HAYK. Tilsvarende kan det
ikke fremmes krav mot HAYK som følge av at tjenesten ikke leveres som forutsatt, uavhengig
av årsaken til at tjenesten ikke kan tilbys som forutsatt.

Del 8 Endringer

HAYK forbeholder seg til enhver tid retten til å endre eller erstatte disse Brukervilkårene.
Oppdaterte brukervilkår vil bli gjort tilgjengelig på www.HAYK.no. Dersom endringene i
Brukervilkårene etter HAYK sin vurdering innebærer en vesentlig endring av Brukerens
rettigheter eller plikter, vil endringene gjøres tilgjengelig på www.HAYK.no 5 dager før de trer
i kraft og sendes til deg per e-post.
Ved å fortsette bruk av Tjenesten etter at endringene i Brukervilkårene er gjort tilgjengelig på
www.HAYK.no godtar du å være bundet av de oppdaterte Brukervilkårene. Dersom du ikke
godtar de nye vilkårene, må du slutte å bruke Tjenesten.

Del 9 Lovvalg

Disse vilkårene er underlagt og skal tolkes i samsvar med norsk rett.

Personvernserklæring

1  Innledning

I HAYK AS (“vi”) er opptatt av at du skal ha tillit til oss og hvordan vi behandler dine personopplysninger. I denne personvernerklæringen forklarer vi derfor hvorfor vi samler inn informasjon om deg, hvordan vi bruker denne informasjonen og hvordan vi tar hensyn til ditt personvern.

Personopplysninger er opplysninger og vurderinger som kan knyttes til en identifiserbar enkeltperson. Dette kan for eksempel være navn og kontaktinformasjon, kjøpshistorikk eller informasjon om interesser.

Bruk av personopplysninger må følge Personopplysningsloven. Vi, som behandlingsansvarlig, vil sørge for at vi bruker personopplysninger om deg i samsvar med lovens regler.

2  Hvilke personopplysninger har vi om deg

Avhengig av hvilken informasjon du gir oss, hvordan du bruker våre tjenester, og hvilke tillatelser du gir oss, har vi disse opplysningene om deg:

 • Opplysninger om deg: Informasjon du oppgir når du oppretter en brukerkonto eller reserverer en elbil, som navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse. Du kan velge å gi oss mer informasjon om deg selv, som kjønn og bursdagsdato.
 • Kjøpsinformasjon: Informasjon vi får når du leier elbil fra oss, som hva du har kjøpt, kortnummer og betalingsmetode (f.eks. Visa). Om du har brukerkonto hos oss vil du få oversikt over dine tidligere kjøp i din brukerkonto.
 • Kommunikasjon: Informasjon du gir oss når du har kontakt med vårt kundesenter, som eposter sendt mellom oss.
 • Opplysninger om bruk på nettsidene: Informasjon vi får når du bruker vår nettside og app, som hva slags enhet du har (f.eks. mobil eller PC), IP-adresse, hvilke sider du besøker og hvilke funksjoner du bruker der.
 • Opplysninger fra partnere: Informasjon vi får fra våre samarbeidspartnere. Partnerne gir oss informasjon om reservasjoner du har gjort, detaljer i reservasjonen og bruken.
 • Opplysninger om hvor bilen befinner seg: Informasjon vi får fra Volkswagen Møller Bilfinans AS gir oss innsikt i hvor bilen befinner seg til enhver tid. Denne informasjonen trenger vi for å sikre oss mot underslag.

 

3  Hva bruker vi personopplysningene til

Vi bruker personopplysningene dine til følgende formål:

 1. Tilby nettside og app: Vi bruker opplysninger for å tilpasse vår nettside og app til det tekniske utstyret du bruker, for eksempel en mobiltelefon.
 2. Gjennomføre reservasjoner: Vi bruker opplysninger for å gjennomføre din reservasjon av elbil, bl.a. for å sende deg bekreftelse på reservasjon, motta betaling og lagre kjøpshistorikk.
 3. Opprette brukerkonto: Vi bruker opplysninger dersom du oppretter brukerkonto, bl.a. for å gi deg tilgang med brukernavn og passord, for å lagre din kontaktinformasjon og betalingsinformasjon, og for at du kan se din kjøpshistorikk.
 4. Kundeservice: Vi lagrer opplysninger som du gir og mottar dersom du har kontakt med oss for å yte service og administrere ditt kundeforhold.
 5. Statistikk: Vi utarbeider statistikk og kartlegger markedstrender for å forbedre og videreutvikle våre produkter og tjenester. Så langt det er mulig gjør vi dette med anonyme opplysninger, uten at vi vet at informasjonen er knyttet spesifikt til deg.
 6. Markedsføring: Vi bruker din kontaktinformasjon (f.eks. telefonnummer og epostadresse) til å sende deg nyhetsbrev og informasjon om tilbud, kun hvis du har valgt å motta dette.

 

Det rettslige grunnlaget for formål 1, 4 og 5 er vår berettigede interesse i å kunne tilby, videreutvikle og markedsføre våre tjenester.

Det rettslige grunnlaget for formål 2, 3 og 4 er for å oppfylle vår kontrakt med deg.

Det rettslige grunnlaget for formål 5 kan også være ditt samtykke, dersom du har gitt oss dette. Det kan være nødvendig for å sende deg markedsføring dersom du ikke lenger har brukerkonto hos oss, eller dersom vi sender deg markedsføring om våre samarbeidspartneres forestillinger.

4  Hvem deler vi personopplysninger med

Vi deler personopplysninger med selskaper som leverer tekniske og administrative tjenester til oss, slik som IT-leverandører. Vi har avtaler med disse for å sikre ditt personvern.

Vi kan utlevere opplysninger i enkelttilfeller, eksempelvis til offentlige myndigheter, ved mistanke om lovbrudd.

Hvis du samtykker, kan vi dele dine personopplysninger med våre samarbeidspartnere som beskrevet i ditt samtykke. Dette kan f.eks. være teknologipartnere eller boligsameiet/borettslaget der du bor, slik at de kan utføre de tjenester som du trenger.

5  Hvor lenge lagrer vi personopplysninger

Vi lagrer opplysninger om deg, kun så lenge det er nødvendig for å oppnå formålet de ble innhentet for, eller dersom vi er pålagt å lagre opplysningene. Opplysningene vil slettes eller anonymiseres når de ikke lengre er nødvendige for å oppnå formålet. Under er en oversikt over hvor lenge vi lagrer dine opplysninger:

 • Opplysninger om deg: Hvis du har brukerkonto hos oss, sletter vi opplysningene når du sier opp brukerkontoen eller hvis du har vært inaktiv i over 12 måneder. Hvis du ikke har brukerkonto hos oss, sletter vi opplysningene tre måneder etter forestillingen fant sted med mindre du ber oss om å lagre opplysninger til neste kjøp.
 • Kjøpsinformasjon: Hvis du har brukerkonto hos oss, lagrer vi kjøpshistorikken din (oversikt over hvilke leier og abonnementer du har betalt for) i 12 måneder i din brukerprofil. Vi sletter kortnummeret ditt tre måneder etter forestillingen fant sted, med mindre du ber oss om å lagre opplysningene til neste kjøp. Vi lagrer transaksjoner og betalingsinformasjon i 5 år i henhold til bokføringsloven.
 • Opplysninger om bruk på nettsidene: Vi lagrer informasjon om din bruk av våre nettsider i opptil 6 måneder.
 • Opplysninger fra partnere: Vi lagrer eventuell informasjon fra samarbeidspartnere så lenge du har en aktiv brukerkonto hos oss eller så lenge du har samtykket. Vi vil slette opplysningene dersom du sier opp brukerkontoen eller brukerkontoen har vært inaktiv i 12 måneder.
 • Kommunikasjon: Vi lagrer kommunikasjon med våre kunder i tre år, med mindre vi trenger å lagre det lenger, f.eks. i forbindelse med klager eller krav.
 • Profileringsopplysninger: Hvis du har brukerkonto hos oss, sletter vi opplysningene når du sier opp brukerkontoen eller brukerkontoen har vært inaktiv i over 12 måneder. Vi vil slette opplysningene tidligere hvis du motsetter deg å bli profilert.

6  Dine rettigheter

Du kan ha rett til å be oss å:

 • Gi deg ytterligere informasjon om hvordan vi behandler dine personopplysninger.
 • Gi deg en kopi av personopplysninger om deg.
 • Oppdatere dine personopplysninger.
 • Slette opplysninger som vi ikke lengre har grunnlag til å oppbevare.
 • Begrense eller stoppe behandlingen av dine opplysninger
 • Motsette deg automatiske individuelle avgjørelser, inkludert profilering.
 • Gi deg opplysninger du har gitt til oss i en strukturert, alminnelig anvendt og maskinlesbart format eller, der det er teknisk mulig, be oss om å overføre disse til en annen virksomhet.
 • Trekke tilbake eventuelle samtykker du har gitt oss.

Vær klar over at det finnes begrensninger i disse rettighetene. Ta gjerne kontakt med oss hvis du vil ha mer informasjon om dette.

Hvis du mener at vi behandler personopplysninger i strid med personopplysningsloven, har du rett til å klage til Datatilsynet. Før du eventuelt gjør dette, vil vi gjerne at du kontakter oss slik at vi kan besvare dine spørsmål eller oppklare eventuelle misforståelser.

7  Cookies

Vi bruker cookies på våre nettsider for å sikre funksjonalitet på nettsiden, analysere nettrafikk og se hvilke områder på vårt nettsted du har besøkt. Vennligst les vår cookiepolicy for mer informasjon.

8  Endringer i personvernerklæringen

Vi vil kunne oppdatere personvernerklæringen fra tid til annen. Du vil få beskjed om endringer av betydning. Du vil alltid finne siste versjon av vår personvernerklæring på nettsiden/appen.

9  Kontaktinformasjon

Hvis du ønsker å komme i kontakt med oss, kan du benytte følgende kontaktinformasjon:

Kontaktperson: Nikolai Philip Pyke

Telefonnummer: +47 454 74 904

E-postadresse: kunde@hayk.no

Adresse: Madserud Gård PropTech Hub, Madserud allé 34, 0274 Oslo